ÁSZF

Az ADONET PRO Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételei

 AZ ADONET.HU OLDAL FENNTARTÓJA ÉS A TERMÉKEI JOGTULAJDONOSA:  ADONET PRO Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 14-09-320489

ADÓSZÁMA: 32439962-1-14

SZÉKHELYE: 7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.

KÉPVISELŐJE: Dr. Szabóné Csarankó Éva ügyvezető

KAPCSOLAT: E-mail: info@adonet.hu - Telefon: 30 158 8787, 30 3787637

INTERNET: www.adonet.hu

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A www.adonet.hu .hu oldalon online ügyviteli alkalmazások, szoftverek (termékek) rendelhetők.

Az ügyviteli alkalmazások jogtulajdonosa az ADONET PRO Kft.

Az egyes alkalmazások jellemzőiről, kapcsolódó szolgáltatásairól, áráról a termékek leírásánál tájékozódhat.

A megrendelésről díjbekérőt küldünk, majd a kiegyenlítés banki feldolgozását követően a számlát e-mailben küldjük meg.

Garantáljuk, hogy az ügyviteli alkalmazások folyamatosan megfelelnek a jogszabályok előírásainak.

A megrendelt alkalmazások a megadott felületen online érhetők el és használhatók.

A vásárlással a vevő az ügyviteli alkalmazás felhasználási jogát szerzi meg 12 hónapos időtartamra.

Az ügyviteli alkalmazások felhasználási joga a megrendelőt (vásárlót) illeti meg, az másnak nem engedhető át, nem ruházható át.

Az ügyviteli alkalmazások másolása, terjesztése nem engedélyezett.

A felhasználási jog 12 hónapra szól, ennek leteltével megújítható. Ha a felhasználó nem mondja le a szolgáltatást, a lejárat előtt a következő 12 hónapra történő hosszabbításról díjbekérőt küldünk, amelynek kiegyenlítésével a felhasználási jog 12 hónappal meghosszabbodik.

Ha felhasználó a díjbekérőt nem egyenlíti ki, a felhasznlálási  joga megszűnik.

A felhasználási jog megszűnése esetén az alkalmazásban tárolt adatokat a felhasználó 30 napon belül letöltheti. Ezt követően az adatokat nem őrizzük meg.

  1. II. PANASZKEZELÉS

 A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely panaszát jelezheti fenti elérhetőségeinken. A panaszkezelés során részünkről Önt nem terheli semmilyen többletköltség, a telefonszámunk hívása, üzenetküldés nem emeltdíjas.

III. FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk. 8:1.§/1/ 3.)

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a www.kezikonyvek.hu alatt a Megrendelés elküldésével létrejött szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

  1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
  2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;
  3. c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.;
  4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.;
  5. e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fentiekben jelölt elérhetőségeink bármelyikére.

Ebből a célból felhasználhatja a lentebbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be

Elállási/felmondási nyilatkozat-minta

Az elállási jog az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolható:

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján)

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....22, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Ptk. vagy szerződés alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó.

Kaposvár, 2024. január 2.

ADONET PRO Kft.


Vissza az előző oldalra